Samen leven in wijk & buurt

Welzijn betekent ook prettig samen leven in wijk en buurt. De SWW-teams in de verschillende wijken in Hoogeveen zetten zich samen met bewoners en anderen in om de leefbaarheid in de wijken en dorpen in stand te houden of te verbeteren.

Gebiedsteams

SWW werkt met zogenaamde 'gebiedsteams'. Hierbij is de gebiedsindeling van de Smederijen aangehouden. Deze vijf gebieden zijn: Krakeel, Wolfsbos/Zuid, Centrum, De Weide/Erflanden en Dorpen. Naast de vijf gebiedsteams is er een team Centraal. In dit team zijn diensten ondergebracht die Hoogeveenbreed worden ingezet.

Gespecialiseerde professionals

Elk gebied heeft een eigen team, dat bestaat uit sociaal werkers. Deze sociaal werkers zijn breed opgeleide professionals, met ieder hun eigen specialisatie. In ieder gebiedsteam werken generalisten met specialisaties als algemeen maatschappelijk werk, opbouwwerk, jeugdmaatschappelijk werk, thuiscoach, jongerenwerk en opvoedondersteuning. Sommige werkers hebben daarnaast speciale aandachtsgebieden, zoals huiselijk geweld of leefstijl.

Werkwijze van de teams

Onze teams zijn er voor alle inwoners in de wijk of het dorp. Aandacht is er vooral voor de meest kwetsbare burgers; mensen die dreigen een achterstand op te lopen in de maatschappij of in een isolement dreigen te raken door gebrek aan een sociaal netwerk. Onze medewerkers bieden individuele hulpverlening aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ook coachen en begeleiden onze medewerkers mensen waar mogelijk bij het versterken van hun sociale netwerken, bij het ontwikkelen van hun talenten en het zoeken naar mogelijkheden voor vrijwillige inzet.

Specialistische kennis, bijvoorbeeld over informele zorg of mantelzorg wordt door team Centraal  zoveel mogelijk gedeeld met de medewerkers uit de gebiedsteams.

Samenwerken voor succes

Onze gebiedsteams werken in de wijk nauw samen met het wijkteam van de Smederijen. In samenwerking met inwoners, bewonersorganisaties, de gemeente en andere (zorg)organisaties brengen zij mensen, ideeën en professionele en vrijwilligersorganisaties bij elkaar om initiatieven in de wijk tot stand te brengen of problemen te voorkomen.

In 2021 is de start gemaakt met het doorontwikkelen van de kernteams in de verschillende wijken naar sociale teams. Deze zullen zich vooral richten op ingewikkelde, individuele situaties in de wijk. Om de onderlinge samenwerking in die sociale teams verder te verbeteren zijn de zongenaamde 'verbinders' aangesteld. Deze verbinders houden zich bezig met het versterken van de onderlinge samenwerking tussen zorgorganisaties, woningcorporaties, wijkagenten, handhaving etc.