Samen leven in wijk & buurt

Welzijn betekent ook prettig samen leven in wijk en buurt. De SWW-teams in de verschillende wijken in Hoogeveen zetten zich samen met bewoners en anderen in om de leefbaarheid in de wijken en dorpen in stand te houden of te verbeteren.

Gebiedsteams

SWW werkt met zogenaamde 'gebiedsteams'. Hierbij is de gebiedsindeling van de Smederijen aangehouden. Deze vijf gebieden zijn: Krakeel, Wolfsbos/Zuid, Centrum, De Weide/Erflanden en Dorpen. Naast de vijf gebiedsteams is er een team Centraal. In dit team zijn diensten ondergebracht die Hoogeveenbreed worden ingezet.

Gespecialiseerde professionals

Elk gebied heeft een eigen team, dat bestaat uit sociaal werkers. Deze sociaal werkers zijn breed opgeleide professionals, met ieder hun eigen specialisatie. In ieder gebiedsteam werken generalisten met specialisaties als algemeen maatschappelijk werk, cliëntondersteuningopbouwwerk, jeugdmaatschappelijk werk, casusregie, jongerenwerk en opvoedondersteuning. Sommige werkers hebben daarnaast speciale aandachtsgebieden, zoals huiselijk geweld of leefstijl.

Werkwijze van de teams

Onze teams zijn er voor alle inwoners in de wijk of het dorp. Aandacht is er vooral voor de meest kwetsbare burgers; mensen die dreigen een achterstand op te lopen in de maatschappij of in een isolement dreigen te raken door gebrek aan een sociaal netwerk. Onze medewerkers bieden individuele hulpverlening aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ook coachen en begeleiden onze medewerkers mensen waar mogelijk bij het versterken van hun sociale netwerken, bij het ontwikkelen van hun talenten en het zoeken naar mogelijkheden voor vrijwillige inzet.

Specialistische kennis, bijvoorbeeld over informele zorg of mantelzorg wordt door team Centraal  zoveel mogelijk gedeeld met de medewerkers uit de gebiedsteams.

Samenwerken voor succes

Onze gebiedsteams werken in de wijk nauw samen met het wijkteam van de Smederijen. In samenwerking met inwoners, bewonersorganisaties, de gemeente en andere (zorg)organisaties brengen zij mensen, ideeën en professionele en vrijwilligersorganisaties bij elkaar om initiatieven in de wijk tot stand te brengen of problemen te voorkomen.

Inwoners die meer dan een probleem hebben en niet goed geholpen kunnen worden in een wijkteam of gebiedsteam, kunnen terecht bij één van de vijf Sociale Teams. Kwetsbare inwoners met complexe psychosociale problemen waar één hulpverlener niet de oplossing is; daarvoor zijn de Sociale Teams.

Vijf Sociale Teams

In de gemeente Hoogeveen zijn vijf Sociale Teams actief in vijf gebieden: De Weide, Krakeel, Dorpen, Centrum en Wolfsbos-Zuid. In het Sociale Team werken meerdere organisaties en disciplines samen: SWW, Domesta, Woonconcept, Actium, de politie en de gemeente. Hier komen signalen over en hulpvragen van kwetsbare inwoners samen. Onder leiding van een Verbinder stemmen ze de hulp op elkaar af en spreken ze af wie de regie heeft.