Project Voortijdige Schoolverlaters

In het Project Voortijdige Schoolverlaters Hoogeveen werkt de SWW samen met het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos aan het terugdringen en voorkomen van schooluitval in Hoogeveen. Jeugdmaatschappelijk werkers (van de SWW) zijn de verbindende schakel tussen de jongere, het systeem rondom de jongere waarover zorg is, school en hulpverlening.

Doelgroep

De doelgroep van het project omvat overbelaste jongeren van 12 tot 23 jaar met gestapelde problematiek die cognitief in staat zijn tot het behalen van een startkwalificatie en/of arbeidsmarktperspectief hebben. Het betreft dus jongeren die door een opeenstapeling van problemen het onderwijs dreigen te verlaten of hebben verlaten. Risicofactoren uit de omgeving spelen daarbij een rol. Dit kan zijn een problematische thuissituatie, schulden, psychische klachten en een problematische woonomgeving.
Het uitgangspunt binnen het project is dat de jongere ervaart dat er iemand naar hen luistert, hen accepteert en oog heeft voor zijn of haar motivatie voor de eigen (levens)loopbaan.
 
Binnen het project wordt gebruik gemaakt van de bekendheid en vertrouwdheid die de SWW heeft met de (groepen) jongeren waartoe een groot gedeelte van de doelgroep behoort. Hiervoor wordt de kennis en kunde van o.a. jongeren- en jeugdwerkers/hulpverleners in de verschillende gebiedsteams ingezet en is er samenwerking binnen het CJG en met Rebound.

Ondersteuning voor ouder en kind
Als u een vraag heeft over uw kind, de opvoeding, of als u zich zorgen maakt, kom dan langs bij de jeugdmaatschappelijk werker (JMW’er) op de school van uw kind. Ouders kunnen de JMW’er rechtstreeks benaderen, maar dit mag ook via de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of de zorgcoördinator.

De JMW’er is betrokken, betrouwbaar en deskundig. Het welzijn van uw kind staat altijd centraal. De JMW’er is verbonden aan de school, maar staat er ook los van. Dit betekent dat de JMW’er samenwerkt met de belangrijkste personen rondom school en uw kind. Daarbij bent u als ouders/verzorgers heel belangrijk.

Er is een JMW’er verbonden aan alle basisscholen, scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs in de gemeente Hoogeveen.