Clientinfo voorbladDienstverlening en Privacy

Om een goede hulp- en dienstverlening te kunnen bieden, vragen wij u een aantal gegevens van persoonlijke aard. Deze gegevens worden vastgelegd en in een elektronisch dossier bewaard. Wij gaan ervan uit dat u door de hulp- en dienstverlening van SWW in te roepen ons toestemming verleent deze gegevens te verzamelen.
 

Waarvoor heeft SWW uw gegevens nodig?

Uw gegevens hebben wij nodig om goed te kunnen beoordelen op welke wijze wij u kunnen ondersteunen. Uw informatie hebben wij ook nodig:

  • om te kunnen vaststellen of de werkwijze van de SWW verbeterd en/of veranderd zou moeten worden.
  • om aan de overheid, die ons werk betaalt, verantwoording af te leggen over de besteding van gemeenschapsgeld.

Het gaat hierbij slechts om de gegevens van alle cliënten samen en dan vooral om aantallen, geslacht, soort hulpvraag enzovoort. Het is dus niet te zien om welke personen het gaat.

SWW gaat vertrouwelijk om met uw gegevens

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Uw privacy is gewaarborgd. Binnen de SWW gelden daartoe de volgende regels:

  • Uw gegevens zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van SWW en worden alleen ingezien wanneer dat ten behoeve van uw hulpvraag nodig is.
  • Soms is het wenselijk de door u gegeven informatie uit te wisselen met personen buiten de instelling, zoals de huisarts. Dit gebeurt alleen als u daar van tevoren toestemming voor geeft.
  • Alle gegevens worden beveiligd bewaard, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft. Uw persoonlijke gegevens worden max. 5 jaar na afsluiting van de hulp- of dienstverlening bewaard en daarna vernietigd.

U heeft altijd het recht:

  • te weten welke gegevens wij noteren en waarom;
  • uw dossier in te zien en fouten te laten wijzigen.

Privacy-reglement

De volledige tekst van het privacy-reglement ligt ter inzage bij de kantoren van de SWW. Daarin staat ook hoe u bezwaar kunt aantekenen bij de bestuurder van de instelling, als u vindt dat wij ons niet aan de afspraken houden. Zie ook de tekst omtrent het klachtrecht.