Project Voortijdige Schoolverlaters

In het Project Voortijdige Schoolverlaters Hoogeveen werkt de SWW samen met het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos aan het terugdringen en voorkomen van schooluitval in Hoogeveen. Schoolmaatschappelijk werkers (van de SWW) zijn de verbindende schakel tussen de jongere, het systeem rondom de jongere waarover zorg is, school en hulpverlening.

Doelgroep

De doelgroep van het project omvat overbelaste jongeren van 12 tot 23 jaar met gestapelde problematiek die cognitief in staat zijn tot het behalen van een startkwalificatie en/of arbeidsmarktperspectief hebben. Het betreft dus jongeren die door een opeenstapeling van problemen het onderwijs dreigen te verlaten of hebben verlaten. Risicofactoren uit de omgeving spelen daarbij een rol. Dit kan zijn een problematische thuissituatie, schulden, psychische klachten en een problematische woonomgeving.
Het uitgangspunt binnen het project is dat de jongere ervaart dat er iemand naar hen luistert, hen accepteert en oog heeft voor zijn of haar motivatie voor de eigen (levens)loopbaan.
 
Binnen het project wordt gebruik gemaakt van de bekendheid en vertrouwdheid die de SWW heeft met de (groepen) jongeren waartoe een groot gedeelte van de doelgroep behoort. Hiervoor wordt de kennis en kunde van o.a. jongeren- en jeugdwerkers/hulpverleners in de verschillende gebiedsteams ingezet en is er samenwerking binnen het CJG en met Rebound.

Hulp op school voor ouder en kind

Op alle scholen in het basis-  en voortgezet onderwijs is het schoolmaatschappelijk werk vertegenwoordigd. Als u een vraag heeft over uw kind, de opvoeding of als u zich zorgen maakt, kom dan langs bij de schoolmaatschappelijk werker. U kunt hem of haar bereiken via de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of de zorgcoördinator. Rechtstreeks bellen kan ook, op nummer 0528 278 855. U kunt ook mailen naar info@cjghoogeveen.nl.