Rebound Hoogeveen

Rebound Hoogeveen is de gezamenlijke achtervang van het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos. De rebound is voor jongeren die in het reguliere onderwijs vastlopen. Dit kan zijn door problematiek van de jongere zelf, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, problemen thuis of schoolgerelateerde problemen. Vaak is het overigens een combinatie van deze factoren.

De schoolmaatschappelijk werker van de rebound probeert in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te raken bij een jongere in de school van herkomst. Enerzijds is dat om preventief te kunnen werken om, waar mogelijk een reboundplaatsing te voorkomen. Anderzijds heeft het tot doel om ouders en jongere zo goed mogelijk te begeleiden naar de rebound en mee te kijken waar actuele problemen opgelost kunnen worden. Het kan zijn dat er in geval van psychiatrische problematiek meer hulpverlening ingeroepen moet worden, of dat er een diagnose gesteld moet worden. Ook kan het zijn dat er zo veel gedragsproblemen zijn dat er meer specialistische hulp nodig is voor de jongere en zijn ouders. In deze gevallen wordt er via het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin, een aanvraag gedaan voor specialistische hulp.

Terug naar school

Het doel van de reboundplaatsing is om in drie maanden tijd, een jongere in een kleinere setting weer aan het werk te krijgen en naast de schoolzaken meer de tijd te nemen om zichzelf terug te vinden. Dit gebeurt naast het werken voor school door intensieve begeleiding op de rebound. Zo krijgen de jongeren training sociale vaardigheden, rots en water training waarin ze weerbaarder worden gemaakt en ze leren hoe ze op een andere manier met hun emoties om kunnen gaan.
 
De schoolmaatschappelijk werker rebound biedt verder nog begeleiding aan ouders en kinderen in de thuissituatie en ondersteuning bij het teruggaan naar school. Het streven is dat de jongere terug gaat naar de school van herkomst. In ongeveer de helft van de gevallen lukt dat, anders wordt er gezocht naar de meest passende manier van vervolgonderwijs zodat de jongere zijn schoolloopbaan weer kan vervolgen. Ook bij terugkeer in het reguliere onderwijs blijft de schoolmaatschappelijk werker van de rebound betrokken voor nazorg. Dit om de communicatie tussen de opgezette zorg en school zo goed mogelijk te coördineren.

Hulp op school voor ouder en kind

Op alle scholen in het basis-  en voortgezet onderwijs is het schoolmaatschappelijk werk vertegenwoordigd. Als u een vraag heeft over uw kind, de opvoeding of als u zich zorgen maakt, kom dan langs bij de schoolmaatschappelijk werker. U kunt hem of haar bereiken via de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of de zorgcoördinator. Rechtstreeks bellen kan ook, op nummer 0528 278 855. U kunt ook mailen naar info@cjghoogeveen.nl.