Klachtrecht

Hoewel onze medewerkers hun best doen om de uitvoering van de hulpverlening naar uw wens te laten verlopen, is het toch mogelijk dat de uitvoering niet geheel aansluit op uw wensen of verwachtingen. Of dat u zich niet correct behandeld voelt door de stichting of haar medewerkers.
Uw klachten daarover kunt u dan kenbaar maken.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u ontevreden bent over de wijze waarop de instelling u behandelt of met uw vraag omgaat, kunt u het beste eerst contact opnemen met de medewerker die u de hulp of dienst verleent of heeft verleend. Meestal zal zo'n gesprek het probleem oplossen. Lukt het niet om een bevredigende oplossing te vinden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Bij de infobalie op het centraal bureau en bij de gebiedsteams kunt u het reglement voor de behandeling van klachten inzien. U kunt daar te allen tijde naar vragen. De instantie die uw klacht kan behandelen, is de klachtencommissie voor het maatschappelijk werk in Drenthe.

Klachtencommissie

U dient uw klacht in bij de secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie, die zo snel mogelijk in overleg met u een oplossing probeert te vinden, of een oordeel vormt over de klacht. Dit oordeel legt hij voor aan de bestuurder van de SWW. Deze neemt dit als zwaarwegend advies mee in zijn besluitvorming. Dit besluit moet binnen twee maanden na indiening, met duidelijke motivering, schriftelijk aan de klager en de betrokkenen binnen de SWW worden meegedeeld. In het reglement staat een volledige beschrijving van de gang van zaken van het moment van indiening tot en met het bestuursbesluit. Dit reglement is op elke locatie waar SWW zitting heeft in te zien. Het is tevens als PDF in te zien op de pagina met reglementen